Activiteiten

Vieringen

Onze vieringen

In Hattem wordt één keer per veertien dagen een viering gehouden, aanvang 10.15 uur. Op de andere zondagen kunt u een viering in Heerde bezoeken, aanvang 10.00 uur.

In een aantal van deze vieringen gaat onze eigen predikant voor. Voor de overige vieringen nodigen we gastvoorgangers uit, waarbij we streven naar een diversiteit in levensbeschouwing.

De voorgangers hebben de mogelijkheid de viering naar eigen idee vorm en inhoud te geven. De praktijk leert echter dat de overweging meestal centraal staat en het zingen eveneens een belangrijke plaats inneemt, zodanig dat een aantal leden voor de viering de liederen oefent o.l.v. Noor van Duinen. In de wandelgangen “Het koor van Noor” genoemd.

Een onderdeel dat niet ontbreken mag is het koffiedrinken na de viering, een onmisbaar ontmoetingsmoment.

Eerdere vieringen

Dit zijn registraties van enkele recente vieringen:

Collectedoelen

Tijdens de vieringen wordt er gecollecteerd. De eerste collecte is bedoeld voor het werk in de eigen gemeenschap.

De tweede collecte gaat naar een goed doel dat voor langere tijd ondersteund wordt. Dit doel wordt door de leden op de ledenvergadering vastgesteld.

Vanaf juni 2021 is dit doel het ondersteunen van een zeer arme dorpsgemeenschap in het droge noorden van Ghana: Karimenga.
Nadere informatie hierover volgt.

Eind februari is inmiddels een eerste bedrag van € 1241,25 overgemaakt, dat in grote dank is ontvangen.

Collectebonnen

Door gebruik te maken van collectebonnen heeft u de mogelijkheid om uw collectegelden als ANBI-gift op te geven bij uw belastingaangifte.
Een set van 20 collectebonnen á € 2,50 of 5,- per stuk zijn te verkrijgen
door € 50,- of € 100,- over te maken op rekeningnummer:
NL25 RABO 0325 7224 04 t.n.v. penningmeester NPB Hattem
onder vermelding van collectebonnen. Wij zullen dan zorgen dat u de collectebonnen bezorgd krijgt zodra de overboeking binnen is.

Vieringen en voorgangers 2023

Bekijk hier een overzicht van de geplande vieringen en voorgangers in 2023. Het is mogelijk dat er inmiddels wijzigingen zijn opgetreden.
Zie de agenda op onze homepage voor de meest actuele informatie.

Bijeenkomsten

Gesprekskringen

Binnen Vrijzinnigen Hattem zijn er twee gesprekskringen.

Levenkring 
In de zogenoemde ‘levenkring’ gaan we aan de hand van teksten uit het Oude en Nieuwe Testament op zoek naar de waarde van dit oeroude proza voor mensen, levend in het huidige technologische en digitale, maar vooral ook weerbarstige tijdperk dat grote vragen oproept. Zo worden vergeten bijbelgedeelten in herinnering geroepen en uitgelegd; tevens bieden deze teksten aanleiding om te kijken welke plaats de hedendaagse mens inneemt in de (religieuze) keuzemomenten waar het leven ons onmiskenbaar voor stelt.
Deze kring komt begin 2023 onder leiding van Anja van de Poppe bij elkaar op maandagochtend 30 januari, 27 februari en 27 maart

Leerkring
In de ‘leerkring’ buigen we ons aan de hand van boeiende (kranten)artikelen over allerlei religieuze, filosofische, psychologische en culturele vraagstukken. Hoe en van waaruit bepaal je als mens je houding ten opzichte van de grote vragen en onontkoombare dilemma’s die zich aandienen in het leven. Als hier al een antwoord op is, hoe geef je dan handen en voeten aan de opdracht waarvoor een mens gesteld is. Samen hierover praten kan bijdragen tot een dieper verstaan van het mens-zijn.
De kring wordt geleid door de deelnemers zelf en komt op dindagavond bij elkaar, in het seizoen 2022/23 op 4 oktober, 8 november, 6 december, 24 januari, 28 februari en 25 april

Beide kringen zitten momenteel op het maximum aantal deelnemers. Mocht u belangstelling hebben om deel te nemen, meldt u dit dan aan het bestuur; bij voldoende belangstelling kan er dan gezocht worden naar een oplossing.

Lezingen

Tijdens ons seizoen, dat loopt van september tot september, organiseren wij een viertal lezingen: twee in het najaar en twee in het voorjaar.

Op deze wijze willen wij als vrijzinnige geloofsgemeenschap deelnemen aan het maatschappelijke debat over actuele onderwerpen op het terrein van politiek, filosofie, zingeving en andere relevante levensterreinen. De lezingen worden ’s avonds gehouden in het multifunctioneel centrum De Marke, Daendelsweg 2, Hattem en de toegang bedraagt € 10,-.
Zie de agenda op onze homepage.

We constateren dat de lezingen zich in een grote belangstelling mogen verheugen, ook van gasten buiten onze ‘eigen kring’.

In het seizoen 2022-2023 ontvangen we als sprekers:
– 15-11-2022 Helga Salemon, o.a. Ruslanddeskundige, over Rusland;
– 14-02-2023 Edgar Karssing, hoogleraar filosofie, beroepsethiek en integriteitsmanagement, over ‘Ethiek in een marktsamenleving; Adam Smith als leermeester’;
– 28-03-2023 Marli Huijer, filosoof en medicus, over de toekomst van het sterven.
Helaas kon de lezing van Dirk de Wachter, psychiater op 12-10-2022 NIET doorgaan; hij is dan verhinderd. Ook Edgar Karssing was op 14-02-2023 verhinderd door ziekte.

In vorige seizoenen ontvingen we o.a.:
Fokke Obbema – over “De zin van het bestaan”;
Rob de Wijk – over “De slag om Europa”;
Reinier van den Berg – over het klimaat;
Daan Roovers
 – over “Wij zijn de politiek”;
Rob de Wijk – over “China, de nieuwe wereldorde”;
Taede Smedes – over “Het epos van de evolutie en de zin van het bestaan”. 

Omzien naar elkaar

Aandacht voor elkaar is belangrijk binnen onze geloofsgemeenschap, zoals blijkt uit de geanimeerde gesprekken tijdens het koffiedrinken na afloop van de vieringen. 

Uiteraard krijgt die aandacht ook vorm in de pastorale gesprekken met de voorganger. Tevens is er een bezoekcommissie die een aantal leden ‘onder de hoede’ heeft en daar regelmatig contact mee heeft.

Velen van ons treffen elkaar ook buiten de georganiseerde activiteiten door de vereniging.

Zittende jonge mensen –  Johannes Hansen (1903-1995)

Vieringen
De Notenhof, Sparrenlaan 3-a, Hattem

Postadres secretariaat
De Goeijenmarke 50, 8016 LD Zwolle

 

Secretariaat
secretariaat@vrijzinnigen-hattem.nl

Bankrelatie
NL25 RABO 0325 7224 04 t.n.v. penningmeester NPB Hattem