Activiteiten

Vieringen

Onze vieringen

In Hattem wordt één keer per veertien dagen een viering gehouden, aanvang 10.15 uur. Op de andere zondagen kunt u een viering in Heerde bezoeken, aanvang 10.00 uur.

In een aantal van deze vieringen gaat onze eigen predikant voor. Voor de overige vieringen nodigen we gastvoorgangers uit, waarbij we streven naar een diversiteit in levensbeschouwing.

De voorgangers hebben de mogelijkheid de viering naar eigen idee vorm en inhoud te geven. De praktijk leert echter dat de overweging meestal centraal staat en het zingen eveneens een belangrijke plaats inneemt, zodanig dat een groot aantal leden voor de viering de liederen oefent o.l.v. Noor van Duinen. In de wandelgangen “Het koor van Noor” genoemd.

Een onderdeel dat niet ontbreken mag is het koffiedrinken na de viering, een onmisbaar ontmoetingsmoment.

Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn hebben de vieringen een aangepast karakter. Zo is er maximaal plaats voor 30 mensen, dit betekent dat u zich vooraf moet opgeven bij de secretaris, waarna u bericht krijgt of u kunt komen. 

Bij binnenkomst van en vertrek uit het gebouw bent u verplicht een mondkapje te dragen. Tijdens de viering wordt niet gezongen en het koffie drinken moet helaas achterwege blijven.

Collectedoelen

Tijdens de vieringen wordt er gecollecteerd. De eerste collecte is bedoeld voor het werk in de eigen gemeenschap.

De tweede collecte gaat naar een goed doel dat voor langere tijd ondersteund wordt. Dit doel wordt door de leden op de ledenvergadering vastgesteld.

Vanaf juni 2021 is dit doel het ondersteunen van een zeer arme dorpsgemeenschap in het droge noorden van Ghana: Karimenga. 
Nadere informatie hierover volgt.

Collectebonnen

Door gebruik te maken van collectebonnen heeft u de mogelijkheid om uw collectegelden als ANBI-gift op te geven bij uw belastingaangifte.
Een set van 20 collectebonnen á € 2,50 of 5,- per stuk zijn te verkrijgen
door € 50,- of € 100,- over te maken op rekeningnummer:
NL25 RABO 0325 7224 04 t.n.v. penningmeester NPB Hattem
onder vermelding van collectebonnen. Wij zullen dan zorgen dat u de collectebonnen bezorgd krijgt zodra de overboeking binnen is.

Vieringen en voorgangers 2021

Bekijk hier een overzicht van de geplande vieringen en voorgangers in 2021. Het is mogelijk dat er inmiddels wijzigingen zijn opgetreden.
Zie de agenda op onze homepage.

Bijeenkomsten

Gesprekskringen

Binnen Vrijzinnigen Hattem zijn er twee gesprekskringen.

NB: Nu Foekje Dijk niet meer onze voorganger is, vinden de kringen momenteel geen doorgang. Het bestuur is in overleg hoe hier verder opnieuw vorm aan gegeven kan worden.

Levenkring 
In de zogenoemde ‘levenkring’ gaan we aan de hand van teksten uit het Oude en Nieuwe Testament op zoek naar de waarde van dit oeroude proza voor mensen, levend in het huidige technologische en digitale, maar vooral ook weerbarstige tijdperk dat grote vragen oproept. Zo worden vergeten bijbelgedeelten in herinnering geroepen en uitgelegd; tevens bieden deze teksten aanleiding om te kijken welke plaats de hedendaagse mens inneemt in de (religieuze) keuzemomenten waar het leven ons onmiskenbaar voor stelt.

Leerkring
In de ‘leerkring’ buigen we ons aan de hand van boeiende (kranten)artikelen over allerlei religieuze, filosofische, psychologische en culturele vraagstukken. Hoe en van waaruit bepaal je als mens je houding ten opzichte van de grote vragen en onontkoombare dilemma’s die zich aandienen in het leven. Als hier al een antwoord op is, hoe geef je dan handen en voeten aan de opdracht waarvoor een mens gesteld is. Samen hierover praten kan bijdragen tot een dieper verstaan van het mens-zijn. 

Beide kringen zitten momenteel op het maximum aantal deelnemers. Mocht u belangstelling hebben om deel te nemen, meldt u dit dan aan het bestuur; bij voldoende belangstelling kan er dan gezocht worden naar een oplossing.

Lezingen

Tijdens ons seizoen, dat loopt van september tot september, organiseren wij een viertal lezingen: twee in het najaar en twee in het voorjaar.

Op deze wijze willen wij als vrijzinnige geloofsgemeenschap deelnemen aan het maatschappelijke debat over actuele onderwerpen op het terrein van politiek, filosofie, zingeving en andere relevante levensterreinen.

Zo genoten we de afgelopen periode van:

Daan Roovers – “Denker des Vaderlands “ – over “Wij zijn de politiek”; 

Rob de Wijk – Nederlands geschiedkundige en deskundige op het terrein van internationale betrekkingen en veiligheid – over zijn boek “China, de nieuwe wereldorde” 

en de filosoof Taede Smedes – gespecialiseerd in de relatie tussen religie en wetenschap – met een betoog over “Het epos van de evolutie en de zin van het bestaan”. 

We constateren dat de lezingen zich in een grote belangstelling mogen verheugen, ook van gasten buiten onze ‘eigen kring’.

In oktober en november jl. stonden respectievelijk gepland:

Fokke Obbema – journalist van de Volkskrant – over zijn boek “De zin van het bestaan” en Reinier van de Berg  – Nederlands meteoroloog en bekend van “RTL weer” – over de toenemende klimaatproblematiek. 

In verband met de corona-maatregelen zijn deze lezingen verplaatst naar oktober en november 2021.

De lezingen worden gehouden in het multifunctioneel centrum De Marke, Daendelsweg 2, Hattem en de toegang bedraagt € 7,50.

Omzien naar elkaar

Aandacht voor elkaar is belangrijk binnen onze geloofsgemeenschap, zoals blijkt uit de geanimeerde gesprekken tijdens het koffiedrinken na afloop van de vieringen. Helaas is dat momenteel niet mogelijk vanwege corona.

Uiteraard krijgt die aandacht ook vorm in de pastorale gesprekken met de voorganger. Tevens is er een bezoekcommissie die een aantal leden ‘onder de hoede’ heeft en daar regelmatig contact mee heeft.

Velen van ons treffen elkaar ook buiten de georganiseerde activiteiten door de vereniging.

Zittende jonge mensen –  Johannes Hansen (1903-1995)

Vieringen
De Notenhof, Sparrenlaan 3-a, Hattem

Postadres secretariaat
De Goeijenmarke 50, 8016 LD Zwolle

 

Secretariaat
secretariaat@vrijzinnigen-hattem.nl

Bankrelatie
NL25 RABO 0325 7224 04 t.n.v. penningmeester NPB Hattem