Activiteiten

Vieringen

Onze vieringen

In Hattem wordt één keer per veertien dagen een viering gehouden, aanvang 10.15 uur. Op de andere zondagen kunt u een viering in Heerde bezoeken, aanvang 10.00 uur.

In een aantal van deze vieringen gaat onze eigen predikant voor. Voor de overige vieringen nodigen we gastvoorgangers uit, waarbij we streven naar een diversiteit in levensbeschouwing.

De voorgangers hebben de mogelijkheid de viering naar eigen idee vorm en inhoud te geven. De praktijk leert echter dat de overweging meestal centraal staat en het zingen eveneens een belangrijke plaats inneemt, zodanig dat een aantal leden voor de viering de liederen oefent o.l.v. Noor van Duinen. In de wandelgangen “Het koor van Noor” genoemd.

Een onderdeel dat niet ontbreken mag is het koffiedrinken na de viering, een onmisbaar ontmoetingsmoment.

Vieringen en voorgangers 2024

Overzicht 2024 Hattem en Heerde.
Overzicht 2024 Hattem.

Het is mogelijk dat er inmiddels wijzigingen zijn opgetreden.
Zie de agenda op onze homepage voor de meest actuele informatie.

Beluisteren van vieringen

Met ingang van 26 mei 2024 zijn onze vieringen life te volgen via KerkdienstGemist.nl en kunnen ze tot een jaar na dato nog teruggeluisterd worden.

Dit zijn registraties van vieringen van april en begin mei:

    • 12-05-2024 Sonja Zwart / opname
    • 28-04-2024 Anja van de Poppe / opname
    • 14-04-2024 Marianne Gaastra / opname

 

Collectedoelen

Tijdens de vieringen wordt er gecollecteerd. De eerste collecte is bedoeld voor het werk in de eigen gemeenschap.

De tweede collecte gaat naar een goed doel dat voor langere tijd ondersteund wordt. Dit doel wordt door de leden op de ledenvergadering vastgesteld.

Vanaf juni 2021 t/m juni 2023 was dit doel het ondersteunen van een zeer arme dorpsgemeenschap in het droge noorden van Ghana: Karimenga.
Aansluitend aan de viering op 06-08-2023 zal teruggerapporteerd worden wat er met de opbrengsten tot stand is gebracht.

Met ingang van juli 2023 wordt de Stichting Ouderenzorg Moldavië (SOM) het nieuwe collectedoel. In het verleden is hier al eerder voor gecollecteerd, maar de omstandigheden aldaar verdienen het zeer om verder ondersteund te worden.

 

Collectebonnen

Door gebruik te maken van collectebonnen heeft u de mogelijkheid om uw collectegelden als ANBI-gift op te geven bij uw belastingaangifte.
Een set van 20 collectebonnen á € 2,50 of 5,- per stuk zijn te verkrijgen
door € 50,- of € 100,- over te maken op rekeningnummer:
NL25 RABO 0325 7224 04 t.n.v. penningmeester NPB Hattem
onder vermelding van collectebonnen. Wij zullen dan zorgen dat u de collectebonnen bezorgd krijgt zodra de overboeking binnen is.

Bijeenkomsten

Gesprekskringen

Binnen Vrijzinnigen Hattem zijn er twee gesprekskringen.

Levenkring (leeskring, Bijbelkring) 
In de zogenoemde ‘levenkring’ gaan we aan de hand van teksten uit het Oude en Nieuwe Testament op zoek naar de waarde van dit oeroude proza voor mensen, levend in het huidige technologische en digitale, maar vooral ook weerbarstige tijdperk dat grote vragen oproept. Zo worden vergeten bijbelgedeelten in herinnering geroepen en uitgelegd; tevens bieden deze teksten aanleiding om te kijken welke plaats de hedendaagse mens inneemt in de (religieuze) keuzemomenten waar het leven ons onmiskenbaar voor stelt.
Deze kring komt onder leiding van Anja van de Poppe bij elkaar op maandagochtend 16 oktober, 20 november en 11 december 2023, en op 29 januari, 19 februari, 18 maart en 15 april 2024

Leerkring
In de ‘leerkring’ buigen we ons aan de hand van boeiende (kranten)artikelen over allerlei religieuze, filosofische, psychologische en culturele vraagstukken. Hoe en van waaruit bepaal je als mens je houding ten opzichte van de grote vragen en onontkoombare dilemma’s die zich aandienen in het leven. Als hier al een antwoord op is, hoe geef je dan handen en voeten aan de opdracht waarvoor een mens gesteld is. Samen hierover praten kan bijdragen tot een dieper verstaan van het mens-zijn.
De kring wordt geleid door de deelnemers zelf en komt op dindagavond bij elkaar, in het seizoen 2023/2024 op 19 september, 24 oktober, 28 november, en in 2024 op 30 januari, 12 maart en 23 april

Beide kringen worden goed bezocht. Mocht u belangstelling hebben om deel te nemen, meldt u dit dan aan het bestuur; dan kunnen we kijken of er nog mogelijkheden zijn.

Lezingen

Tijdens ons seizoen, dat loopt van september tot september, organiseren wij een viertal lezingen: twee in het najaar en twee in het voorjaar.

Op deze wijze willen wij als vrijzinnige geloofsgemeenschap deelnemen aan het maatschappelijke debat over actuele onderwerpen op het terrein van politiek, filosofie, zingeving en andere relevante levensterreinen. De lezingen worden ’s avonds gehouden in het multifunctioneel centrum
De Marke, Daendelsweg 2, Hattem en de toegang bedraagt € 10,-.
Zie de agenda op onze homepage.

We constateren dat de lezingen zich in een grote belangstelling mogen verheugen, ook van gasten buiten onze ‘eigen kring’.

In het seizoen 2023-2024 ontvangen we als sprekers:
– 26-09-2023 Edgar Karssing, hoogleraar filosofie, beroepsethiek en integriteitsmanagement, over ‘Ethiek in een marktsamenleving; Adam Smith als leermeester’;
– 14-11-2023 Sabine Netters, internist-oncoloog en medisch specialist palliatieve zorg, over ‘Palliatieve zorg: leven toevoegen aan de dagen’, met aandacht voor communicatie en betrokkenheid in de zorg in de laatste levensfase;
– 5 maart 2024 Tim van Hattum, ir. ing. Wageningen University & Research over zijn boek Only Planet, Klimaatgids voor de 21ste eeuw, een route naar een wereld in balans met de natuur.

– verdere planning nog niet definitief.

In vorige seizoenen ontvingen we o.a.:
Marli Huijer – over de toekomst van het sterven;
Helga Salemon – over Rusland;
Fokke Obbema – over “De zin van het bestaan”;
Rob de Wijk – over “De slag om Europa”;
Reinier van den Berg – over het klimaat;
Daan Roovers
 – over “Wij zijn de politiek”;
Rob de Wijk – over “China, de nieuwe wereldorde”;
Taede Smedes – over “Het epos van de evolutie en de zin van het bestaan”. 

Omzien naar elkaar

Aandacht voor elkaar is belangrijk binnen onze geloofsgemeenschap, zoals blijkt uit de geanimeerde gesprekken tijdens het koffiedrinken na afloop van de vieringen. 

Uiteraard krijgt die aandacht ook vorm in de pastorale gesprekken met de voorganger. Tevens is er een bezoekcommissie die een aantal leden ‘onder de hoede’ heeft en daar regelmatig contact mee heeft.

Velen van ons treffen elkaar ook buiten de georganiseerde activiteiten door de vereniging.

Zittende jonge mensen –  Johannes Hansen (1903-1995)

Vieringen
De Notenhof, Sparrenlaan 3-a, Hattem

Postadres secretariaat
Veenburgerweg 3, 8051 CG Zwolle

 

Secretariaat
secretariaat@vrijzinnigen-hattem.nl

Bankrelatie
NL25 RABO 0325 7224 04 t.n.v. penningmeester NPB Hattem